اخرین محصولات ثبت شده

قیدهای مهم زیست شناسی کنکور

قیدهای مهم زیست شناسی کنکور | تعداد صفحات: 26 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1402 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل قصه درمانی کودکان - تکنیک های قصه درمانی

پروتکل قصه درمانی کودکان - تکنیک های قصه درمانی | تعداد صفحات: 9 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل هنر درمانی (نمایش، قصه، نقاشی) - پروتکل هنر درمانی کودکان

پروتکل هنر درمانی (نمایش، قصه، نقاشی) - پروتکل هنر درمانی کودکان | تعداد صفحات: 6 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل مشاوره گروهی واقعیت درمانی - پروتکل واقعیت درمانی

پروتکل مشاوره گروهی واقعیت درمانی - پروتکل واقعیت درمانی | تعداد صفحات: 19 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل گروه درمانی کنترل خشم - پکیج کنترل خشم

پروتکل گروه درمانی کنترل خشم - پکیج کنترل خشم | تعداد صفحات: 17 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل آموزش تاب آوری هندرسون و میلستین

پروتکل آموزش تاب آوری هندرسون و میلستین | تعداد صفحات: 26 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان اضطراب اجتماعی - پروتکل گروه درمانی اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان اضطراب اجتماعی - پروتکل گروه درمانی اضطراب اجتماعی | تعداد صفحات: 6 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد act

پروتکل آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد act | تعداد صفحات: 16 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان وسواس با شیوه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

پروتکل درمان وسواس با شیوه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد | تعداد صفحات: 14 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان شناختی رفتاری وسواس - پکیج درمان وسواس - گروه درمانی وسواس

پروتکل درمان شناختی رفتاری وسواس - پکیج درمان وسواس - گروه درمانی وسواس | تعداد صفحات: 20 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی - جلسات گروه درمانی افسردگی

پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی - جلسات گروه درمانی افسردگی | تعداد صفحات: 5 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی - درمان افسردگی با act

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی - درمان افسردگی با act | تعداد صفحات: 11 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سفارش تبلیغات در شاپرفا